2016, ഫെബ്രുവരി 7, ഞായറാഴ്‌ച

തോറ്റു പോയവന്റെ സുവിശേഷം

നീ എന്ന ഒറ്റത്തുരുത്തു
തേടി അലഞ്ഞു ഒടുവിൽ
ആഴിയിൽ അവസാനിച്ചു പോയ
എന്നെ തിരഞ്ഞു
ആരും വരേണ്ടതില്ല
ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
ഇനി ഉണ്ടാകുകയുമില്ല

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ