2016, ഫെബ്രുവരി 13, ശനിയാഴ്‌ച

വന്മരങ്ങളുടെ കീഴെ വളർന്ന ചില
പാഴ്ചെടികളുണ്ട് ..
പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സാധ്യത
തീരെ ഇല്ലാത്ത ചിലത് ..
വന്മരങ്ങളെ ചുറ്റി പടർന്ന വള്ളിപ്പടർപ്പും ഉണ്ട്
സ്വയം എത്താൻ ആവാത്ത ഉയരങ്ങൾ
മരങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തിയവ ....
നിന്റെ പ്രണയം എന്ന വന്മരത്തിലൂടെ
തന്നെ ആണ് ഞാൻ ആകാശം കണ്ടത്
നിന്നിൽ പടരാനാവാതെ പോയാൽ
അന്ന് മുതൽ ഞാനും ഒരു പാഴ്ചെടി തന്നെ
പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഇല്ലാതെ
മുരടിച്ച് മുരടിച്ച് ....................

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ